Služby občanum

Na OU Kondrac můžete vyřídit:

Přihlášení k trvalému pobytu

Info o přihlášení k trvalému pobytu nalezenete v sekci životní situace.

Podání žádosti o kácení stromů

Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.

Žádost o povolení kácení dřevin - .doc - 28kB

Přidělení čísla popisného

Info o přidělení čísla popisného nalezenete v sekci životní situace.

Poplatky

Místní poplatky

Poplatek ze psů

  • poplatek ze psů – 150 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož majitele - 225 Kč
  • za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let - 100 Kč

Poplatek za odběr pitné vody

sazba poplatku za odběr pitné vody - 28 Kč / m3

Poplatek za svoz komunálního odpadu

bude upřesněn

Poplatek za zřízení věcného břemene

  • při uložení do komunikace nebo do chodníku se zpevněným povrchem 200 Kč/ bm
  • při uložení do ostatních pozemků 150 Kč / bm
  • minimální výše náhrady za zřízení práva věcného břemene činí 2 000 Kč
  • pro zřízení věcného břemene pro soukromé účely 500 Kč

Pro platby v hotovosti můžete využít úřední hodiny. Pro bezhotovostní platbu účet 326697389/0800 a v.s. je vždy číslo popisné.

Správní poplatky

Správním poplatkem je poplatek za správní řízení upravené zákonem související s výkonem státní správy, který vyměřuje, vybírá a vymáhá příslušný správní úřad.

  • za přihlášení k trvalému pobytu (osoby starší 15 let) – 50,– Kč.