Informace dle zákona

Informace dle zákona č. 106/1999 - externí odkaz a vyhlášky č.442/2006 - externi odkaz.

1. Oficiální název

Obec Kondrac

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec Kondrac je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Kondrac vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura Organizační schéma

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.

Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

Obecní úřad není dělen na odbory.

Zřizované organizace:

Obec nezřizuje žádnou příspěvkovou organizaci.

4. Kontaktní informace

Adresa:

Obecní úřad Kondrac, Kondrac 3, 258 01 Vlašim

Telefon: 721 950 010

E-mail: obec@kondrc.cz

Web: www.kondrac.cz


Úřední hodiny:

Pondělí 8:00-12:00

Úterý 8:00-12:00

Středa 8:00-12:00 17:00-19:00

5. Bankovní spojení

bankovní účet: 106 23 121/0100 KB Vlašim

6. Identifikační číslo

IČO:00232009

7. Daňové identifikační číslo:

DIČ: obec není plátcem DPH

8. Dokumenty Dokumenty: Seznam dokumentů
Rozpočet obce: Hospodaření
9. Žádost o informace

Žádost o informaci lze podat

 • ústně

  na Obecním úřadě Kondrac, Kondrac 3, 258 01 Vlašim v úředních dnech a hodinách

  Úřední hodiny:

  Pondělí 8:00-12:00

  Úterý 8:00-12:00

  Středa 8:00-12:00 17:00-19:00

  telefon: 721 950 010

 • písemně

  na adrese Obecní úřad Kondrac, Kondrac 3, 258 01 Vlašim

 • elektronicky

  na email obec@kondrac.cz, nebo přes

  e-formulář

Informace se zveřejňují těmito způsoby

 • na úřední desce OÚ
 • na internetu
 • ve zpravodaji
 • na informačních tabulích (Dub, Krasovice, Kondrac)

Dokumenty

Žádost o infomace - .doc, 19kB

Další info

 • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržela obec.
 • Ze žádosti musí být patrné, kterému subjektu je určena a kdo ji činí. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
 • Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb.
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání:

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

 • osobně na Obecním úřadě Kondrac, Kondrac 3, 258 01 Vlašim v úředních dnech a hodinách

  Úřední hodiny:

  Pondělí 8:00-12:00

  Úterý 8:00-12:00

  Středa 8:00-12:00 17:00-19:00

 • písemně

  na adresu Obecní úřad Kondrac, Kondrac 3, 258 01 Vlašim

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.
 • Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 • Písemná žádost je doručena obecnímu úřadu Kondrac, kde je zaevidována a postoupena pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována.
 • Z podání musí být zřejmé
  • kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);
  • jaká informace je požadována;
  • kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Kondrac)
 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost o 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.
11. Opravné prostředky:

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobním podáním na Obecním úřadě Kondrac, Kondrac 3, 258 01 Vlašim v úředních dnech a hodinách

  Úřední hodiny:

  Pondělí 8:00-12:00

  Úterý 8:00-12:00

  Středa 8:00-12:00 17:00-19:00

  telefon: 721 950 010

 • poštou

  na adresu Obecní úřad Kondrac, Kondrac 3, 258 01 Vlašim

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře: Formuláře »

Ostatní formuláře na poveřeném úřadě MěÚ Vlašim

13. Návody pro řešení životních situací:

S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat OÚ Kondrac nebo pověřený úřad MěÚ Vlašim

řešení život. situací na Portálu veřejné zprávy - externí odkaz

14. Nejdůležitější předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
 • Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)
 • zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Zákony naleznete na Portálu veřejné správy - externí odkaz

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma

16. Licenční smlouvy:

Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Výroční zprávy za rok 2021
 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0
 • další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. - občanům jsou poskytovány běžné informace prostředníctvím telefonu, případně na obecním úřadě v místě
Zpracování osobních údajů Zpracování osobních údajů »
Registry Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů
Informace o obecním informačním systému

Obec v současnosti neprovozuje žádný informační systém.

Informace o územním plánu
 • Územní plán
 • Do územního plánu je možné nahlédnout na také na OÚ Kondrac.